Přístup k Evidence úpadců Ministerstva spravedlnosti pomocí XML

Ministerstvo spravedlnosti ČR si uvědomilo nutnost posunu aplikačního vývoje z roviny zpřístupňování dat široké veřejnosti k vytváření prostředí pro automatizované zpracování a propojení informačních systémů. Při příležitosti výstavy INVEX 2000 předvedlo novou možnost získání změnových dat z registru "Evidence úpadců" pro širokou škálu potencionálních uživatelů, kdy tento cenný datový zdroj lze přímo integrovat s informačním systémem libovolného podniku či organizace. Je to dáno zejména využitím otevřeného standardu XML jakožto formátu výměny dat, pro jehož zpracování jsou dostupné technologie ve všech podstatných aplikačních prostředích.

Vytvořením jednoduchého aplikačního modulu, který prostřednictvím sítě Internet automaticky přijímá změnová XML data z "Evidence úpadců" a integruje je do vnitřní databáze interního informačního systému, dochází k novému revolučnímu pojetí procesu elektronizace státní správy a jejímu otevírání se prostřednictvím sítě Internetu. V tomto pojetí globalizace informačních systémů je možno informační databázi "Evidence úpadců" chápat jako externí součást Vašeho informačního systému, která je schopna flexibilní komunikace s využitím sítě Internet.

Na základě rozhodnutí vedení Ministerstva spravedlnosti je zajištěn bezplatný přístup k programovému vybavení, které zabezpečuje komunikaci s databázi "Evidence úpadců" ve formátu XML. Nelze vyloučit, že tato nová služba bude v budoucnu umožněna výlučně na základě komerční dohody.

Technické specifikace včetně kompletního definičního souboru (DTD) jazyka EvupML odpovídající standardu XML 1.0, je popsána v samostatné příloze.

Odbor informatiky MSp ČR
E-mail: oi@msp.justice.cz