Dávkový způsob předávání dat z Centrální evidence úpadců
(verze 6, 15.11.2001)

Dávkový výstup dat z Centrální evidence úpadců (EVÚP) slouží pro pravidelné získávání změnových informací o prohlášených či zrušených úpadcích (tedy konkursech či vyrovnání) na všech konkursních soudech v České republice. Předpokládá se přitom, že data budou přebírána automatizovaným způsobem.

Formát výstupního souboru

Od EVÚP verze 5 je dávkový výstup z Centrální evidence úpadců realizován v prostředí XML, které umožňuje efektivně vyměňovat strukturovaná data. Tím se výrazně zjednoduší automatizované zpracování přijatých dat a to i v případě, že by se výstupní XML jazyk dále rozšiřoval.

Pro potřeby dávkového výstupu byl nadefinován jazyk EvupML. V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých položek jazyka EvupML verze 6.0 včetně jejich stručného sémantického vysvětlení.

Položka Typ položky Popis

<evup>

Root element

Základní (rootovský) element dané dávky

<upadek>

Element pod <evup>

Informace o konkrétní nalezené změně na úpadku

podnet

Atribut elementu <upadek>

Jednoznačné pořadové číslo k dané změně v EVÚP

akce

Atribut elementu <upadek>

Typ změny u daného úpadku – prohlášení (start), zrušení (stop) nebo informace o stornování prohlášení (start-storno) či zrušení (stop-storno)

typ

Atribut elementu <upadek>

Typ daného úpadku (K = konkurs, Kv = vyrovnání)

stornuj

Atribut elementu <upadek>

Číslo původního podnětu, který je touto operací storno-* zneplatněn

<datum>

Element pod <upadek>

Datum ve formátu D.M.RRRR, kdy došlo k danému podnětu

<soud>

Element pod <upadek>

Plný název soudu příslušného danému úpadku

id

Atribut elementu <soud>

Identifikační kód příslušného soudu (podle číselníku)

<spiszn>

Element pod <upadek>

Spisová značka daného úpadku (u soudu 1. stupně)

<upadce>

Element pod <upadek>

Informace o konkrétním úpadci

typ

Atribut elementu <upadek>

Typ úpadce (F = fyzická osoba, P = právnická osoba)

<ico>

Element pod <upadce>

Identifikační číslo (u fyzické i právnické osoby – úpadce)

<nazev>

Element pod <upadce>

Obchodní jméno u právnické osoby – úpadce

<jmeno>

Element pod <upadce>

Jméno a příjmení fyzické osoby – úpadce

<rodcis>

Element pod <upadce>

Rodné číslo fyzické osoby – úpadce

<url_detail>

Atribut elementu <upadek>

URL adresa na WWW stránku s detailem úpadku

<url_usneseni>

Atribut elementu <upadek>

URL adresa na RTF dokument s veřejnou částí daného usnesení

<spravce>

Element pod <upadek>

Informace o správci konkursní podstaty jmenovaném při prohlášení

<jmeno>

Element pod <spravce>

Jméno správce konkursní podstaty, příp. vyrovnávacího správce

<adresa>

Obecnější element

Obecná položka pro strukturovaný zápis adres úpadců a správců

typ

Atribut elementu <adresa>

Typ adresy (sídlo, místo podnikání, bydliště,kancelář, bydliště správce)

<ulice>

Element pod <adresa>

Ulice adresy

<cp>

Element pod <adresa>

Číslo adresy

<mesto>

Element pod <adresa>

Obec adresy

<psc>

Element pod <adresa>

PSČ  adresy

<okres>

Element pod <adresa>

Okres adresy

Spisová značka se skládá z jednotlivých položek oddělených mezerami, které jsou popsány v následující tabulce včetně příkladu pro spis 28 K 100 / 2000

Složka Popis Příklad

Senát

Číslo senátu ze spisové značky

28

Typ úpadku

Identifikace soudního rejstříku (K = konkurs, Kv = vyrovnání)

K

Číslo spisu

Číslo spisu ze spisové značky za lomítkem

100

Rok

Rok spisové značky (do roku 1999 dvoumístné číslo, od roku 2000 čtyřmístné)

/ 2000

V následující tabulce je potom přehled (podle definice v DTD) nepovinných subelementů a atributů elementu <upadek>. Znak * přitom označuje údaj, který je u příslušného typu akce uveden vždy; volné pole označuje údaj uvedený nepovinně.

Typ akce

@stornuj

<datum>

<soud>

<spisn>

<upadce>

<url_detail>

<url_usneseni>

<spravce>

start

 

*

*

*

*

*

*

*

stop

 

*

*

*

*

*

*

 

start-storno

*

*

*

*

*

*

 

 

stop-storno

*

*

*

*

*

*

 

 

Mechanismus stornování je opravný prostředek umožňující anulovat chybný zápis do EVÚP. Je přitom možné provádět identifikaci anulovaného záznamu jednak pomocí čísla podnětu v atributu „stornuj“ (což je doporučený postup), případně také podle spisové značky nebo základních identifikačních údajů úpadce.

Kompletní definiční soubor (DTD) jazyka EvupML verze 6.0 podle standardu XML 1.0 je uveden v příloze č. 2 tohoto dokumentu; v příloze č. 3  je příklad výstupního souboru v daném jazyce.

Aplikační rozhraní

Pro získání dávkových dat z Centrální evidence úpadců je vytvořena webovská aplikace, která bude na svém výstupu poskytovat korektně naformátovaný (well-formed) a ověřitelný (verified) XML soubor odpovídající přiložené definici jazyka EvupML.

Přístup k aplikaci bude přes URL adresu

http://upadci.justice.cz/...

kde budou umístěny skripty pro přístup k dávkovému výstupu z Centrální evidence úpadců. Jeho činnost bude řízena přes parametry, které budou předávány přes CGI rozhraní metodou GET (tedy přímo v URL adrese formou parametru ...?p1=61&p2=h2).

V aktuální verzi jsou poskytnuty tyto způsoby vyhledávání:

Skript a jeho případné parametry Popis funkčnosti
xdavka.php?D=2000-08-24

Vyhledání všech změn v daném dni ve formátu RRRR-MM-DD, jako oddělovač je použita pomlčka

xdavka.php?F=1343

Vyhledání všech změn novějších než dané číslo podnětu (včetně), nejvýše však 100 záznamů

xdavka.php?F=1343&T=1344

Vyhledání všech změn v intervalu mezi podnětem F a podnětem  T (včetně obou krajních), nejvýše však 100 záznamů

xdavka.php?F=1343&ACTIVE

Doplňující parametr ACTIVE omezuje výstup jen na ty úpadky, které jsou v současnosti v „prohlášeném“ stavu. Pro zrušené úpadky jsou vynechány podněty s jejich zrušením nebo i případným prohlášením. Výstup obsahuje nejvýše 100 záznamů.

alldavka.php

Vygeneruje kompletní přehled všech úpadků, které jsou v daný okamžik ve stavu „prohlášený“ (postup je obdobou výše popsaného parametru ACTIVE aplikované na celou historii)

Odběr dat

Doporučený postup pravidelného a konzistentního odběru dat z Centrální evidence úpadců:

  1. Získání aktuálního stavu všech úpadků pomocí skriptu alldavka.php
  2. Zapamatování si čísla (id) posledního podnětu v této dávce (např. 9234)
  3. Po uplynutí aktualizačního intervalu stáhnutí další dávky pomocí skriptu xdavka.php?F=číslo posledního podnětu+1 (např. xdavka.php?F=9235)
  4. V případě, že narazíte na záznam typu start-storno (příp. stop-storno), znamená to, že číslo podnětu uvedené  v atributu „stornuj“ je zneplatněn (v těle elementu <upadek> jsou potom pro kontrolu zopakovány základní identifikační údaje)
  5. Zapamatování si čísla (id) posledního podnětu v této dávce (např. 9299)
  6. Opakování od kroku 3

Pro dávkové přebírání dat doporučujeme využívat například volně šiřitelného programu wget (dostupný je jak pro prostředí Windows, tak i Unix) , který umožní daný soubor stáhnout pomocí:

$ wget –O data.xml http://upadci.justice.cz/xdavka.php?F=1343

Je ale samozřejmě možné použít libovolný jiný nástroj pro získání uvedených dat přes WWW rozhraní.

Závěr

Uvedená specifikace rozhraní pro automatizovaný odběr z Centrální evidence úpadců je v současné době již realizována. Předpokládáme, že jakýkoliv další rozvoj tohoto rozhraní či jazyka EvupML bude prováděn jako rozšíření tohoto návrhu.

 

Odbor informatiky MSp ČR
E-mail: oi@msp.justice.cz

Přílohy:

Příloha č. 1:    Číselník soudů

Kód

Soud

1

Krajský obchodní soud v Praze

2

Krajský obchodní soud v Brně

3

Krajský obchodní soud v Ostravě

4

Krajský soud v Praze

5

Krajský soud v Brně

6

Krajský soud v Ostravě

7

Krajský soud v Hradci Králové

8

Krajský soud v Ústí nad Labem

9

Krajský soud v Plzni

10

Krajský soud v Českých Budějovicích

11

Městský soud v Praze

Příloha č. 2: DTD jazyka EvupML verze 6.0

Příloha č. 3: Příklad výstupního souboru v jazyce EvupML verze 6.0