Nápověda

Pro získání informací o hledaném subjektu bude nutné ve vstupním formuláři (obrazovce) tohoto způsobu hledání zadat údaje, které budou více či méně přesně popisovat hledaný subjekt či skupinu subjektů.

Tyto údaje lze rozlišit do dvou skupin:
 • údaje základní - alespoň jeden z nich musí být vyplněn

 • údaje doplňující - údaje zpřesňující, musí být vždy s alespoň 1 údajem základním

Pokud nebude zadán alespoň jeden ze základních údajů pro vyhledávání (to i v případě zadání různého počtu údajů doplňujících), bude obsluha upozorněna na přílišnou obecnost vyhledávacích kritérií a následně jí bude umožněno nové zadání vyhledávacích kritérií.

Mezi údaje základní patří tyto pole vstupního formuláře:
 • Obchodní jméno hledané společnosti
 • IČO společnosti
 • Konkursní spisová značka
 • Stav konkursu nebo vyrovnání
 • Příjmení fyzické osoby
 • Rodné číslo fyzické osoby
 • Příjmení správce konkursní podstaty nebo vyrovnávacího správce
Jako údaje doplňující jsou následující pole vstupního formuláře:
 • Obec, kde společnost sídlí
 • Identifikace soudu
 • Datum ve formě intervalu, který odpovídá danému stavu konkursního jednání
 • Akce
 • Datum ve formě intervalu, který odpovídá dané akci

Pro jednotlivá pole vstupního formuláře budou samozřejmě platit pravidla pro jejich vyplňovaní obsluhou.
Jejich popis pro každé pole ze vstupního formuláře následuje:

Obchodní jméno Toto pole slouží k zadání obchodního jména hledaného subjektu. Maximální počet znaků, který zde můžete zadat je 40.
Jméno nemusí být zadáno přesně. Přesnost nemusí být dodržena z několika pohledů.
Není třeba zadávat celé jméno, stačí zadat několik počátečních znaků. Pak výsledkem dotazu na databázový server bude vrácení různého množství subjektů, které mají jméno začínající na zadané znaky.
Dále není nutné při zadávání jména rozlišovat mezi velkými a malými písmeny abecedy.
Pro výběr subjektu není u tohoto pole významná ani diakritika, můžete zadávat jméno s i bez diakritiky dle vlastního uvážení.
Pro vyhledávání nejsou významné ani mezery ani jiné speciální znaky, které se nevyskytují v abecedě (např. $ % & " < > ) ( ! ? + - / * = ).
IČO Toto pole slouží k zadání identifikačního čísla organizace hledaného subjektu. Maximální počet znaků, který můžete zadat v tomto poli je 8.
IČO musí být zadáno pouze pomocí číslic. V opačném případě budete upozorněni na nekorektnost zadaného údaje v tomto poli.
Pokud zadávané IČO je kratší než 8 znaků, není nutné zadávat uvozující nuly.
Obec Toto pole slouží k zadání sídla subjektu. Maximální počet znaků, který můžete zadat v tomto poli je 50.
Pro úspěšné hledání dle tohoto kritéria je nutné zadat název obce přesně na rozdíl od obchodního jména. To znamená, že je důležitá diakritika, rozlišují se velká a malá písmena, jsou významné všechny znaky a je nutný úplný název.
Spisová značka Spisová značka je interní identifikace spisového materiálu příslušného subjektu u příslušného konkursního soudu a skládá se z identifikačního čísla senátu v rámci daného soudu, označení rejstříku (K), pořadového čísla a za lomítkem označením roku.
Tato trojice polí slouží k zadání celé nebo jen části spisové značky.
Identifikace konkursního soudu Toto pole slouží k zadání konkursního soudu, u kterého má být hledaný subjekt veden.
Výběr soudu se provádí interaktivně z nabízeného seznamu. Pro hledání je možné z nabízeného seznamu vybrat právě jeden soud nebo výběrem prázdného pole vyjádřit svůj požadavek na výběr subjektů bez omezování tímto vyhledávacím kritériem.
Stav Toto pole slouží k omezení výběru pouze na konkursy či vyrovnání v určitém stavu. Pro hledání je možné si vybrat z nabízeného seznamu odpovídající stav nebo implicitním výběrem prázdného pole vyjádřit svůj požadavek na výběr subjektů bez omezení tímto vyhledávacím kritériem.
Datum stavu od: do: Tato dvojice datumových polí určuje časový interval, v jehož průběhu nás zajímá, zda dané vyrovnání či konkurs byl ve stavu odpovídajícímu poli Stav konkursu nebo vyrovnání. Pokud toto pole není vyplněno, hledá se, zda v daném intervalu byl daný spis v libovolném stavu mimo koncového.
Pokud je vyplněna pouze jedna datumová položka, chápe se vyhledání jako hledání daného stavu od dne v poli od: do současnosti, resp. jako hledání do dne v poli do:.
Akce Toto pole slouží k omezení výběru pouze na konkursy či vyrovnání, u kterých nastala určitá akce. Pro hledání je možné si vybrat z nabízeného seznamu odpovídající akci nebo implicitním výběrem prázdného pole vyjádřit svůj požadavek na výběr subjektů bez omezení tímto vyhledávacím kritériem.
Datum akce od: do: Tato dvojice datumových polí určuje časový interval, v jehož průběhu nás zajímá, zda pro dané vyrovnání či konkurs nastala akce odpovídající poli Akce konkursu nebo vyrovnání. Pokud toto pole není vyplněno, hledá se, zda v daném intervalu nastala pro daný spis libovolná akce.
Pokud je vyplněna pouze jedna datumová položka, chápe se vyhledání jako hledání dané akce od dne v poli od: do současnosti, resp. jako hledání do dne v poli do:.
Příjmení fyzické osoby Vyplněním tohoto pole je možno vyhledat všechny fyzické osoby s daným příjmením. Maximální počet znaků, který můžete zadat v tomto poli, je 36 a zadávané příjmení musí být uvedeno přesně včetně diakritiky.
Rodné číslo fyzické osoby Vyplněním tohoto pole je možno vyhledat všechny fyzické osoby, s daným rodným číslem.
Příjmení správce konkursní podstaty nebo vyrovnávacího správce Vyplněním tohoto pole je možno vyhledat všechny úpadce, u kterých je jako správce konkursní podstaty či jako vyrovnávací správce uvedena osoab s daným příjmením. Maximální počet znaků, který můžete zadat v tomto poli, je 36 a zadávané příjmení musí být uvedeno přesně včetně diakritiky.

Jelikož počet vybraných subjektů může být dle zvolených vstupních údajů velice různorodý, můžete si již dopředu zvolit maximální počet subjektů, které budou pro danou vstupní podmínku zobrazeny. Dle úvahy je možné výstup omezit na 50, 100 nebo 200 subjektů vyhovujících vstupním podmínkám. Avšak v každém případě budete informováni o celkovém počtu subjektů vyhovujících vstupním podmínkám.

Je možné zvolit položku, podle které se setřídí seznam nalezených subjektů (IČO nebo spisová značka).

V následném přehledu vyhledaných subjektů je možné kliknutím na Detail zobrazit detailní informace o daném konkursním spisu nebo kliknutím na Obchodní rejstřík vyhledat daný subjekt v Obchodním rejstříku (zde však z důvodu určitého zpoždění nemusí být informace o konkursu nebo vyrovnání ještě uvedeny).